Ulga na złe długi po wyroku TSUE – szansą na odzyskanie podatku VAT także ze starych faktur!

Epidemia, nieterminowe płatności, ograniczenie płynności finansowej… TAX-ES zwraca uwagę na konieczność weryfikacji starych faktur pod kątem skorzystania z ulgi na złe długi. W wyroku C-335/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że warunki korekty w polskich przepisach są niezgodne z dyrektywa unijną. Trybunał wskazał, że prawo do ulgi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jest niezależne od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela. Z wyroku TSUE wynika także, że ulga na złe długi powinna mieć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji. Polskie sądy dodają zaś, że upływ 2-letniego terminu od wystawienia faktury także godzi w prawo unijne i stają po stronie podatnika. W sprawach zakończonych istnieje możliwości wznowienia postępowania na etapie administracyjnym i sądowym. W sprawach nierozstrzygniętych podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. TAX-ES wskazuje, że wyrok TSUE daje szanse na odzyskanie VAT z transakcji, za które podatnik nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, a których nie zbył w innej formie. W przypadku chęci uzyskania informacji lub wsparcia podatkowego – zarówno w kwestii ulgi za złe długi, jak i w innych tematach – zachęcamy do kontaktu.

Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pojawił się już w 2013 r. W tamtym okresie Ministerstwo Finansów jednak zrezygnowało z tego pomysłu. Od 2014 r. zmieniono jedynie sposób opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie, widząc wyraźny wzrost zainteresowania spółkami komandytowymi przez podatników Ministerstwo Finansów postanowiło wrócić do dawnego pomysłu. Projekt ustawy o zmianach w opodatkowaniu W dniu 16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Treść tego projektu wraz z obszernym uzasadnieniem pozwala na wskazanie nowych zasad opodatkowania, m.in. spółek komandytowych. Zgodnie z treścią przedmiotowego projektu, z początkiem 2021 r. podatnikiem CIT zostaną objęte wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów i struktury właścicielskiej. Spółka komandytowa będzie zatem zobowiązana płacić CIT od przychodów (dochodów) na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Spółki jawne również mogą zapłacić podatek CIT Ponadto, przewiduje…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności