Wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE, który dużo zmienia ws. VATu

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że polskie przepisy w zakresie wykazywania podatku VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych są niezgodne z zasadą neutralności i proporcjonalności wynikającej z Dyrektywy VAT. Trybunał w wydanym wyroku podkreślił, że „artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.” W związku z tym, należy uznać, że podatek VAT należny i naliczony z tytułu WNT powinien być rozliczany w tym samym czasie. Oznacza, że po stronie podatników nie powstanie zaległość podatkowa. Jak to wpłynie na firmy? Powyższy wyrok może stać się furtką dla podatników w odzyskaniu niesłusznie nadpłaconych odsetek. Sposób rozliczenia WNT wskazany przez TSUE zdecydowanie uprości bieżące rozliczenia WNT. Podatnicy już mają prawo niestosować przepisów dotyczących WNT niezgodnych z Dyrektywą VAT na podstawie niniejszego wyroku TSUE. Ponadto, można wysunąć przypuszczenie, że przełomowe rozstrzygnięcie TSUE znajdzie zastosowanie także w rozliczeniu importu usług.

Mechanizm podzielonej płatności w sprzedaży usług serwisowych

Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” występuje, jeżeli łącznie spełnione są warunki określone w art. 106e ust. 1 pkt 18 a ustawy o VAT, tj.: faktura dokumentuje transakcję na kwotę brutto przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość), faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, faktura dokumentuje sprzedaż na rzecz podatnika.  W jakiej sytuacji nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności pomimo pozornego spełnienia powyższych warunków? W wydanej dnia 14 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej (nr 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoi na stanowisku, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa serwisowa, a do jej wykonania zostały wykorzystane towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w wysokości powyżej 15.000 zł, wówczas nie należy sztucznie wyodrębniać na fakturze dostawy tychże towarów oraz stosować do transakcji mechanizmu podzielonej płatności. W tej bowiem sytuacji, to usługa serwisowa jest przedmiotem transakcji, nie sprzedaż części samochodowych.  Organ ww. interpretacji wskazał bowiem, że na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży tylko elementem świadczenia kompleksowego. W ocenie Organu ujęcie na fakturze, poza usługą serwisową, tychże towarów sugeruje natomiast, że przedmiotem sprzedaży były dwa odrębne świadczenia – nie jedno kompleksowe. Czy sprzedaż zespołu towarów i/lub usług zawsze wyłącza konieczność stosowania “mechanizmu podzielonej płatności”? Nie zawsze. Przykładowo, zakup zestawu w McDonald’ s nie stanowi świadczenia złożonego,…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności