W dniu 4 sierpnia 2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmieniony projekt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14) w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako: KSeF) oraz rozwiązania mające na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Pierwotnie KSeF miał obowiązywać od 1 października 2021 r., jednak obecnie termin ten jest zaplanowany na  1 stycznia 2022r.

Projektowana ustawa reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Zmiany będą dotyczyć:

  • uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, w tym zmniejszenia liczby elementów takiej faktury,
  • faktur zaliczkowych,
  • fakultatywnego stosowania duplikatów faktur.

Czym są faktury ustrukturyzowane?

Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, a  wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych. W sytuacji, gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób, np. e-mailem w postaci elektronicznej lub papierowej.

Jak będzie się wystawiało faktury ustrukturyzowane?

Faktury tego typu będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Robocza wersja struktury FA_VAT została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów ? Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie KSeF będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

40 dni na zwrot podatku VAT

Wprowadzane rozwiązanie (KSeF) ma charakter fakultatywny, dlatego w celu zachęcenia przedsiębiorców do wystawiania faktur ustrukturyzowanych Ministerstwo wprowadza preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT ? w przypadku spełnienia określonych warunków. W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych w przypadku ubiegania się o preferencyjny 40-dniowy termin zwrotu VAT dotyczy również faktur wystawianych w obrocie transgranicznym np. WDT (w tym również WDT nowych środków transportu na rzecz podmiotów innych niż podatnicy), eksport towarów, świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju.

Na jakim etapie jest proces legislacyjny?

Obecnie projekt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest na etapie Komisji Prawniczej. Cały czas obserwujemy proces legislacyjny i będziemy Państwa informować o kolejnych etapach tego projektu ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159.

W razie pytań bądź wątpliwości- pozostajemy do dyspozycji.