E-faktury już od 1 października 2021 r.

lut 22, 2021

Projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest na etapie opiniowania (opublikowany 5 lutego 2021 r.).

Jakie zmiany przewiduje?

Nowelizacja ustawy zakłada możliwość wystawiania faktur ustrukturowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Początkowo pojawi się ona jako uzupełnienie jeszcze funkcjonujących tradycyjnych form w postaci papierowej oraz dopuszczalnych faktur elektronicznych. Przy czym powyższe faktury będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

Dzięki tej zmianie każdy podatnik uzyska możliwość wystawienia faktury z wykorzystaniem wzoru dostępnego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Czy e-faktury to same korzyści dla podatnika?

Fundamentalną zaletą dla podatników, chcących korzystać z nowego rozwiązania, będzie możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT. Nowelizacja zakłada, że organ podatkowy będzie miał musiał to zrobić w ciągu 40 dni.

Ponadto, przewiduje się zwolnienie z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur, tj. konieczności wynikającej z treści art. 193a §1 ustawy ? Ordynacja podatkowa.

Jednocześnie należy podkreślić, że e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. W przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym okresie – nastąpi wydłużenie okresu do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Nowelizacja zakłada jeszcze jeden istotny zapis. W przypadku otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi od kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania w postaci faktury ustrukturyzowanej, nabywca będzie dokonywał pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Zatem na podatniku nie będzie ciążyła powinność posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków wprowadzonej tzw. ,,Pakietem SLIM VAT?.

E-faktury narzędziem kontroli podatnika?

Jak wskazano w Uzasadnieniu do tegoż projektu powyższe rozwiązania ,,przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami.?

A zatem kontrola, kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola podatnika.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r.