Nowelizacja art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znosi od 1 stycznia 2021 roku warunek posiadania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W związku z tym uznaje się, że powyższa zmiana będzie korzystna dla wystawców takich dokumentów. Wynika to z faktu otrzymania niejako automatycznej zgody na dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT należnym – bez konieczności dysponowania potwierdzeniem otrzymania takiego dokumentu przez nabywcę.

Negatywny aspekt uproszczenia przepisów

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.

Albert Einstein

Wskazujemy, że taka zmiana zabiera pierwotne uprawnienie nabywcy w postaci wydawania potwierdzeń otrzymania dokumentu dla jego wystawcy. Jednakże wprowadzenie takiego rozwiązania może doprowadzić przede wszystkim do niewłaściwego ustalenia momentu powodującego obowiązek dokonania korekty przez nabywcę. Ponadto może dojść do sytuacji, że strony w odmiennych terminach dokonają korekty podatku. Tego typu zdążenia z dużym prawdopodobieństwem będą skutkowały nadmiernymi kontrolami podatników przez organy podatkowe.

Oczywiście, ustawodawca nie określił precyzyjne w dyspozycji nowego przepisu, czym są owe uzgodnienia uprawniające do dokonania rozliczenia faktur korekt in minus. Zatem pomocna w tym zakresie może być treść Uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uzasadnieniu za dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania uznaje się przykładowo dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

Potwierdzenia zastąpione uzgodnieniami

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że ustawodawca celowo nie określił w ustawie katalogu dokumentów. Chciał w ten sposób uniknąć zawężenia rodzaju takich dokumentów stanowiących owe potwierdzenie. Będziemy więc mieć do czynienia z sytuacją, w której każdy dokument będzie mógł stanowić uzgodnienie umożliwiające rozliczenie podatku VAT w rozumieniu zmienionych przepisów ustawy o VAT. Powyższe wynika również z zapisów Uzasadnienia, gdzie do oceny zgromadzonej dokumentacji powinny być stosowane ogólne zasady oceny dowodów wynikające z Ordynacji podatkowej.

Nasze rekomendacje

Mając na uwadze powyższe nasz zespół podatkowy rekomenduje przygotowanie i wdrożenie specjalnych procedur weryfikacyjnych uzgodnień warunków transakcji. Pozwoli to zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji w tymże zakresie.