Wdrażanie cudzych oprogramowań poza ulgą B+R

sie 27, 2021

NSA rozstrzygnął w sprawie Spółki, producenta obuwia, która miała wątpliwości w zakresie możliwości skorzystania z ulgi B+R w przypadku wdrażania w niej systemów informatycznych mających na celu poprawianie jakości oferowanych usług oraz procesów logistycznych w Spółce.

Jak wynika z wyroków NSA z dnia 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 138-139/19, nabywanie i wdrażanie gotowych rozwiązań informatycznych od zewnętrznych przedsiębiorstw nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych. Zdaniem Spółki, nabywanie takich rozwiązań informatycznych (usprawniających pracę w Spółce) jest działalnością B+R.

Jednakże NSA miał odmienne zdanie od wnioskodawcy i orzekł, że takiego rodzaju nabyć nie należy utożsamiać z działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny, mający na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zatem ze względu na niespełnienie przesłanek klasyfikujących daną działalność do działalności B+R nie jest możliwe zastosowanie ulgi B+R.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że stanowisko NSA zaprezentowane w ww. wyrokach wpisuje się w dotychczasowy trend niekorzystnych dla podatników rozstrzygnięć w zakresie ulg innowacyjnych. Organy podatkowe i sądy jednomyślnie wyrażają pogląd, że wdrażanie procesów w postaci nabycia dostępnych informatycznych oprogramowań celem realizowania takich projektów jak Workflow czy RFID jest wymaganym procesem dla ich wprowadzenia, czyli innymi słowy nie przejawia się żadnymi twórczymi działaniami.

Ponadto, w wyroku NSA z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3589/17, Sąd uznał, że ?wydatek na zakup i wdrażanie przez przedsiębiorcę zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie może zostać uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od  osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).?

W czym możemy Państwu pomóc?

  • Weryfikacja prowadzonych przez Przedsiębiorstwo/Spółkę projektów pod kątem działalności badawczo-rozwojowej
  • Wsparcie w rozliczeniu ulgi B+R
  • Pomoc w klasyfikacji ponoszonych wydatków do kosztów kwalifikowanych (tj. wydatków związanych z  działalnością B+R)
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby ulgi B+R
  • Audyt podatkowy w zakresie poprawności korzystania z ulgi
  • Sformułowanie zapytania do organu podatkowego