Najważniejsze zmiany VAT od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT Nowa matryca stawek VAT zakłada stosowanie nowych zasad identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według: Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dla towarów, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dla usług. W wyniku wskazanej zmiany zmienią się stawki VAT na niektóre towary i usługi. Istotne jest również zapoznanie się ze sposobami opodatkowania towarów i usług, na które zmieniają się stawki VAT w okresie intertemporalnym, tj. przede wszystkim w okresie czerwiec – lipiec 2020 r. Ponadto, wskazujemy, że równocześnie wydane do dnia 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wykonane od dnia 1 lipca 2020 r. Zmiany w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników VAT Wprowadzane zmiany zakładają m.in. niestosowanie negatywnych konsekwencji w PIT i CIT (brak konieczności zwiększania przychodów lub wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów) dla podatników, którzy dokonają płatności na rachunek, który nie jest ujęty w wykazie podatników VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zmieniają się również warunki braku odpowiedzialności solidarnej w VAT przy płatności na rachunek kontrahenta, który nie jest ujęty na tzw. białej liście podatników. Przepisy tej ustawy mają również uprościć sposób składania zawiadomień ZAW-NR. W tym zakresie nastąpi również zmiana terminów złożenia zawiadomienia z 3 do 7 dni. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Zmiany dotyczą kwestii transakcji WDT/WNT, które, w związku z regulacjami unijnymi, powinny wejść w życie od 1 stycznia 2020…

Przedwczesne zerwanie umowy a VAT

Wydane rozstrzygnięcie TSUE (sygn. C-43/19) potwierdziło, że opłaty za przedwczesne rozwiązanie umowy podlegają VAT niezależnie od sposobu ich naliczania. Wyrok ten jest wynikiem toczącego się sporu pomiędzy portugalskim operatorem komunikacyjnym a tamtejszym organem podatkowym.  Zdaniem TSUE, opłaty za przedwczesne rozwiązanie umowy należy traktować jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. Powinny one zostać opodatkowane i to niezależnie od tego, czy są naliczane proporcjonalnie do korzyści przyznanej klientowi, czy też naliczane w inny sposób określony w umowie. Warto przypomnieć, że TSUE wydawał już orzeczenia w podobnych sprawach, czego przykładem jest wyrok z 22 listopada 2018 r., (sygn. C-295/17). Trybunał wyjaśnił wówczas, że kwoty, które wpłacają klienci przedwcześnie rezygnujący z umowy, podlegają VAT i to niezależnie od tego, czy są określane jako odszkodowanie, czy też jako kara umowna. Z pewnością wyrok ten powinien zostać uwzględniony w konstruowanych umowach przez polskich operatorów telekomunikacyjnych. Nie jest bowiem rzadkim przypadkiem gdy nasi operatorzy zawierają z klientami umowy na ściśle określony okres oferując przy tym atrakcyjne rabaty. Wielokrotnie przedstawiając tego typu ofertę uwzględniają zastrzeżenie, że jeśli klient zrezygnuje z umowy przed upływem uzgodnionego terminu wówczas zostanie zobowiązany do zwrotu przysługującej mu korzyści. W odniesieniu do wydanego wyroku TSUE uzyskania korzyść podlega opodatkowaniu VAT. 

Estoński CIT w Polsce szansą dla rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorców?

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dotyczący wprowadzenia nowoczesnego sposobu opodatkowania firm podatkiem dochodowym, tzw. estoński CIT. Jak można się domyśleć nazwa wzięła się stąd, że jako pierwsza (w 2000 r.) rozwiązanie to zastosowała Estonia, natomiast należy wskazać, że podobne rozwiązania funkcjonują już obecnie także na Łotwie i w Gruzji. I jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów od 2021 r. w Polsce ma zacząć obowiązywać nowe rozwiązanie zakładające, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT.  Rozwiązanie to skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), które ma na celu zapewnienie maksymalnej promocji inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Ponadto, preferencją będą objęte zyski spółki, które nie będą wypłacone wspólnikom jako dywidenda, a zainwestowane w jej rozwój.  Z założeń wynika, że nowe rozwiązanie będzie obejmowało: tylko spółki zakładane przez osoby fizyczne, o obrotach nieprzekraczających 50 mln zł rocznie, bez udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, generujące nakłady inwestycyjne. Ponadto, przedsiębiorcy wybierając system estoński na okres 4 lat i mogą go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Będzie to możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania spółka nadal będzie spełniać ww. kryteria. Dodatkowo, przekroczenie progu 50 mln zł w trakcie tego okresu nie dyskwalifikuje podmiotu z korzystania ze systemu estońskiego. Warto wskazać, że celami estońskiego CIT-u prezentowanymi przez Ministerstwo Finansów stanowią:…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności