Spółka nieruchomościowa – co to jest i dlaczego musi płacić CIT?

Spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, mający w dniu ostatnim poprzedniego przynajmniej połowę wartości bilansowej aktywów ulokowane w nieruchomościach znajdujących się na terytorium RP. W przypadku podmiotów rozpoczynających swoją działalność, liczyć się będzie pierwszy dzień roku podatkowego. Nowe rozwiązania podatkowe 1 stycznia 2021 roku spółka nieruchomościowa ma stać się płatnikiem podatku dochodowego zamiast zbywającego. Będzie on obejmował transakcje dotyczące zbywania udziałów, akcji, ogół praw i obowiązków, tytuły oraz uczestnictwa, jeśli co najmniej jedna ze stron będzie podmiotem niemającym siedziby oraz zarządu na terytorium Polski lub jest nią osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP. Podatek będzie musiał być opłacony do 7 dnia następującego po miesiącu powstania przychodu i wyniesie 19%. W przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie będzie posiadała informacji dotyczących uzyskanej kwoty dochodu, podatek będzie obliczony od rynkowej wartości przedmiotu transakcji. W ten sposób spółki nieruchomościowe będą obarczone podatkiem od zbycia swoich udziałów w sytuacjach, gdy stroną transakcji jest nierezydent. Kontrowersje Według opinii ekspertów, taka sytuacja może prowadzić do powstawania podwójnego opodatkowania. Może się bowiem okazać, że wspólnik będzie opłacał podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów, podczas, gdy spółka podatek 19% wartości jej udziałów będących przedmiotem sprzedaży. Problem niesie za sobą również narzucony termin płatności. Konieczność uiszczenia płatności do 7 dnia następnego miesiąca może sprawiać, że spółka nie będzie miała czasu dowiedzieć się o wysokości dochodu i nie będzie mogła…

Ulga na złe długi po wyroku TSUE – szansą na odzyskanie podatku VAT także ze starych faktur!

Epidemia, nieterminowe płatności, ograniczenie płynności finansowej… TAX-ES zwraca uwagę na konieczność weryfikacji starych faktur pod kątem skorzystania z ulgi na złe długi. W wyroku C-335/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że warunki korekty w polskich przepisach są niezgodne z dyrektywa unijną. Trybunał wskazał, że prawo do ulgi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jest niezależne od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela. Z wyroku TSUE wynika także, że ulga na złe długi powinna mieć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji. Polskie sądy dodają zaś, że upływ 2-letniego terminu od wystawienia faktury także godzi w prawo unijne i stają po stronie podatnika. W sprawach zakończonych istnieje możliwości wznowienia postępowania na etapie administracyjnym i sądowym. W sprawach nierozstrzygniętych podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. TAX-ES wskazuje, że wyrok TSUE daje szanse na odzyskanie VAT z transakcji, za które podatnik nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, a których nie zbył w innej formie. W przypadku chęci uzyskania informacji lub wsparcia podatkowego – zarówno w kwestii ulgi za złe długi, jak i w innych tematach – zachęcamy do kontaktu.

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności