Transakcje z rajami podatkowymi od 2021 r. ? zmiany w cenach transferowych

sty 27, 2021

Dwa aspekty zmian w cenach transferowych

Zmiany w przepis podatkowych objęły następujące obszary cen transferowych:

  1. transakcje realizowane z rajami podatkowymi
  2. likwidacja nadmiernych obowiązków biurokratycznych z uwagi na ograniczenia społeczne i gospodarcze wywołane przez COVID-19.

W uzasadnieniu do nowelizacji wyraźnie podkreślono, że przedmiotowe zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. ?raju podatkowym?. Jednocześnie zmiany obejmują rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami. Ponadto zaproponowano wprowadzenie dla tych transakcji tzw. testu korzyści. Nowe brzmienie przepisów jest wyrazem polityki zaostrzania przepisów ukierunkowanych na zwalczanie przerzucania dochodów do tzw. rajów podatkowych. Zawarta w projekcie propozycja stanowi realizację zapowiedzi z expose Pana Premiera oraz wyrażonej na posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) konieczności podjęcia wspólnych działań skoncentrowanych na walce z rajami podatkowymi.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Po pierwsze, uregulowano zarówno dla strony kosztowej jak i dla strony przychodowej próg dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych na poziomie 100 000 zł. Oznacza to, że zarówno zakupy, jak i sprzedaż do rajów podatkowych powinna być weryfikowana pod kątem obowiązków dokumentacyjnych.

Po drugie, wprowadzono kontrowersyjny obowiązek szacowania wartości transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem z raju podatkowego. Dotyczy to sytuacji w której rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym od progu istotności na poziomie 500.000 zł. Oznacza to, że należy weryfikować kontrahentów, którzy nie mają zamieszkania, siedziby ani zarządu w raju podatkowym, czy ich rzeczywisty właściciel ma miejsca zamieszkania, siedziby czy zarząd w raju podatkowym. Takie pośrednie transakcje także mogą wywołać obowiązek dokumentacyjny. Ustawodawca podatkowy nakłada przy tym na polskich podatników obowiązek dochowania należytej staranności w ustalaniu stanu faktycznego.

Po trzecie, wprowadzono zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych poprzez wprowadzenie tzw. testu korzyści, czyli analizy zakładanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych (benefit test).

Zmiany związane z COVID-19

Zmiany prawne wprowadzone w związku z COVID-19 to wprowadzenie poszerzonego zakresu zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych, dokonywanych przez podmioty, które nie mogły ze zwolnienia krajowego skorzystać ze względu na poniesienie starty, jeżeli ich przychody w roku podatkowym, dotkniętym kryzysem COVID-19, spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do poprzedniego roku podatkowego.

Zniesiono także obowiązek posiadania przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik ? zniesienie tego obowiązku ma dotyczyć jedynie korekt dokonywanych w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie obejmie zatem kolejnych lat podatkowych automatycznie.

Ostatecznie umożliwiono podpisanie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez:

  • osobę fizyczną ? w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale ? w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobę uprawnioną do reprezentacji ? w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych, a nie tak jak dotychczas ? cały zarząd.

Co istotne, nadal nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Warto zdać się na profesjonalistów

Biorąc pod uwagę liczne zawiłości związane z cenami transferowymi warto powierzyć ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej zewnętrznej kancelarii. Pozwoli to uniknąć błędów w dokumentacji i związanych z tym kar. Takie rozwiązanie może się również okazać znacznie tańsze w stosunku do zatrudnienia pracownika na etacie.

Jak możemy pomóc?

Analizujemy stany faktyczne, weryfikujemy obowiązki dokumentacyjne za poszczególne lata. Przygotowujemy procedury weryfikacji kontrahentów pod kątem rzeczywistych właścicieli i nowych obowiązków dokumentacyjnych. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu weryfikacji. Później to my działamy w celu sprawnego wywiązania się ze zidentyfikowanych obowiązków dokumentacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!