Zaliczki dla komplementariusza bez podatku do końca roku – ważny wyrok dla bieżących reorganizacji spółek komandytowych

“Zaliczki wypłacane komplementariuszom na poczet udziału w zyskach nie podlegają opodatkowaniu.” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18 W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przyjął niezwykle korzystne stanowisko. Dotyczy ono komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej otrzymujących w trakcie roku zaliczki na poczet udziału w zyskach. Wyrok zapadł w stanie prawnym przed zmianami, które dotknęły spółki komandytowe od początku 2021 r. Pomimo tego, może on mieć ogromne znaczenie dla komplementariuszy, którzy obecnie rozważają różne strategie prowadzenia spółki komandytowej. W spornej sprawie spółka w ramach uzyskiwanego zysku wypłacała w trakcie roku komplementariuszom spółki zaliczki z bieżących środków obrotowych. Ich wysokość była zawsze zgodna z proporcjami obowiązujących pomiędzy komplementariuszami. Spółka postanowiła zadać pytanie Dyrektorowi KIS dotyczące tego, czy jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego powinna opodatkować wypłacane zaliczki na poczet zysku. Spółka była bowiem zdania, że wypłacone zaliczki nie podlegają opodatkowaniu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z zaprezentowanym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednak, że w spornej sprawie to spółka ma racje. Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym orzeczeniu wyjaśnił, że spółka aby mogła wywiązać się z obowiązków płatnika, musi najpierw obliczyć kwotę podatku, którą powinna zapłacić. W momencie wypłaty zaliczek na poczet zysku nie wiadomo, jaki będzie finalny dochód (strata). Dokonanie takiej kalkulacji określającej wysokość podatku CIT jest możliwe dopiero po zakończeniu…

Faktoring – opublikowano długo wyczekiwaną interpretację ogólną

Ministerstwo Finansów opublikowało wyczekiwaną interpretację ogólną dotyczącą umów faktoringu. Dokument z dnia 15 lutego 2021 roku nr DD5.8201.11.2020 wyjaśnia zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu.  Zaprezentowane w niej stanowisko bez wątpienia można uznać za krok we właściwą stronę. Umowa faktoringu odrębną operacją gospodarczą Dotychczasowa praktyka, nie wskazywała na konkretny charakter transakcji faktoringu. Sama kategoryzacja transakcji przysparzała wielu wątpliwości co do tego czy faktoring stanowi kontynuację pierwotnej transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usługi, czy też jako odrębne zdarzenie gospodarcze Minister Finansów ostatecznie zdefiniował odpłatne zbycie wierzytelności jako odrębną transakcję – „(…) odpłatne zbycie przez podatnika podatku dochodowego wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez takiego podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług stanowi odrębną od wskazanej sprzedaży towarów lub usług operację gospodarczą, wywołującą po stronie zbywcy wierzytelności skutki w podatku dochodowym w postaci wystąpienia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.” Sprzedaż wierzytelności nie skutkuje zatem spłatą pierwotnej wierzytelności przez dłużnika, lecz prowadzi jedynie do zmiany podmiotu, wobec którego dłużnik jest zobowiązany do zapłaty. Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności Minister Finansów w interpretacji szczegółowo określił tryb postępowania przy ustaleniu kosztu uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności. Ostatecznie stwierdził, że kosztem podatkowym jest nominalna wartość wierzytelności w kwocie brutto (tj. z uwzględnioną w wartości wierzytelności kwotą podatku VAT) – „(…) faktorant – dokonując zbycia takiej wierzytelności na rzecz faktora za 100% jej…

E-faktury już od 1 października 2021 r.

Projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest na etapie opiniowania (opublikowany 5 lutego 2021 r.). Jakie zmiany przewiduje? Nowelizacja ustawy zakłada możliwość wystawiania faktur ustrukturowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Początkowo pojawi się ona jako uzupełnienie jeszcze funkcjonujących tradycyjnych form w postaci papierowej oraz dopuszczalnych faktur elektronicznych. Przy czym powyższe faktury będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Dzięki tej zmianie każdy podatnik uzyska możliwość wystawienia faktury z wykorzystaniem wzoru dostępnego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Czy e-faktury to same korzyści dla podatnika? Fundamentalną zaletą dla podatników, chcących korzystać z nowego rozwiązania, będzie możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT. Nowelizacja zakłada, że organ podatkowy będzie miał musiał to zrobić w ciągu 40 dni. Ponadto, przewiduje się zwolnienie z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur, tj. konieczności wynikającej z treści art. 193a §1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Jednocześnie należy podkreślić, że e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. W przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym okresie – nastąpi wydłużenie okresu do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nowelizacja zakłada jeszcze jeden istotny zapis. W przypadku otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi od kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności