Działalność twórcza w zakresie prac UX/UI designerów

paź 18, 2021

W interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 0115-KDWT.4011.54.2021.2.KW organ podatkowy uznał, że ?przesłanki wynikające z art. 22 ust. 9b pkt 1 omawianej ustawy, wypełniają nie tylko kody źródłowe programów komputerowych, lecz także opisane we wniosku utwory powstałe w procesie tworzenia programu komputerowego, które stanowią podstawę wytworzenia programu komputerowego, są niezbędne do  jego wykonania i powstają w związku z tworzeniem takiego programu. Działania pracowników Wnioskodawcy (twórców), polegające na UX/UI designie programów komputerowych, można więc uznać za działalność twórczą w zakresie programów komputerowych, o której mowa w ww. przepisie?.

Przywołana interpretacja po raz pierwszy rozstrzyga wątpliwości podatników, jak szeroki jest zakres określenia ?działalności twórczej w zakresie programów komputerowych? w rozumieniu art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT. Wnioskodawca sformułował zapytanie do Organu podatkowego: czy zakresem tegoż terminu (?działalności twórczej?) należy objąć tylko  działalność programistyczną sensu stricto (a więc jedynie tworzenie kodu źródłowego), czy też działalność związaną z tworzeniem programów komputerowych sensu largo (czyli  obejmującą również inne kreatywne czynności niezbędne do stworzenia programu komputerowego, takie  jak UX/UI design czy projektowanie architektury programu komputerowego).

Opinia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ uznał, że praca UX/UI Designerów stanowi działalność twórczą w zakresie programów komputerowych, o których mowa w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT. Należy mieć na względzie, że powołana interpretacja indywidualna jest przełomową dla branży IT. Bowiem Organ pochylił się nad wykładnią ?działalności twórczej? w rozumieniu regulacji podatkowych. Oczywiście, w  bogatej linii interpretacyjnej znajdziemy potwierdzenie prawa UX/IU Designerów do  stosowania 50% kosztów uzyskania przychów, jednakże powyższe stwierdzenia bazowały na założeniach podatników wskazanych w stanach faktycznych, że takiego rodzaju prace stanowią ?działalność twórczą? (przykładowo: interpretacja indywidualna DKIS z dnia 16 maja 2018 r., Nr 0114-KDIP3-3.4011.106.2018.3.IM).

Wobec powyższego, należałoby uznać, że działania polegające na:

Działania posiadające znamiona twórczości, których efektem są utwory w rozumieniu stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Działania posiadające znamiona twórczości, których efektem są utwory w rozumieniu stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

posiadają znamiona twórczości, których efektem są utwory w rozumieniu stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stąd właściwym będzie przyjęcie, że pracownicy ci są twórcami tychże utworów. A w konsekwencji, płatnik będzie mógł zastosować 50% KUP do wynagrodzeń UX/UI Designerów.

Naszym zdaniem

W ocenie TAX-ES, powyższa interpretacja ma ogromne znaczenie dla całej gałęzi IT, bowiem  dowodzi, że termin ?działalność twórcza? w ustawie o PIT obejmuje bardzo szeroki zakres czynności wykonywanych w ramach procesu projektowego. W związku z tym może dojść do  sytuacji, że powiększy się znacznie grono podmiotów, dla których znajdzie zastosowanie 50% KUP, a być może potencjalnie rozszerzy się krąg odbiorców uprawnionych do skorzystania z preferencji podatkowej w postaci IP BOX.

Na Państwa życzenie, służymy wsparciem prawnopodatkowym w zakresie:

  • możliwości zastosowania 50% KUP przez płatnika do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom w  postaci honorarium z tytułu  przeniesienia praw autorskich do wytworzonych w ramach stosunku.
  • kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej w zakresie wdrożonej ulgi.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU