Zaliczki wypłacane komplementariuszom na poczet udziału w zyskach nie podlegają opodatkowaniu.” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przyjął niezwykle korzystne stanowisko. Dotyczy ono komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej otrzymujących w trakcie roku zaliczki na poczet udziału w zyskach.

Wyrok zapadł w stanie prawnym przed zmianami, które dotknęły spółki komandytowe od początku 2021 r. Pomimo tego, może on mieć ogromne znaczenie dla komplementariuszy, którzy obecnie rozważają różne strategie prowadzenia spółki komandytowej.

W spornej sprawie spółka w ramach uzyskiwanego zysku wypłacała w trakcie roku komplementariuszom spółki zaliczki z bieżących środków obrotowych. Ich wysokość była zawsze zgodna z proporcjami obowiązujących pomiędzy komplementariuszami. Spółka postanowiła zadać pytanie Dyrektorowi KIS dotyczące tego, czy jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego powinna opodatkować wypłacane zaliczki na poczet zysku. Spółka była bowiem zdania, że wypłacone zaliczki nie podlegają opodatkowaniu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z zaprezentowanym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednak, że w spornej sprawie to spółka ma racje.

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym orzeczeniu wyjaśnił, że spółka aby mogła wywiązać się z obowiązków płatnika, musi najpierw obliczyć kwotę podatku, którą powinna zapłacić. W momencie wypłaty zaliczek na poczet zysku nie wiadomo, jaki będzie finalny dochód (strata). Dokonanie takiej kalkulacji określającej wysokość podatku CIT jest możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że podatek nie powinien zostać pobrany przez płatnika prędzej.

Przedstawione stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego może znacząco wpłynąć na obecną pozycję komandytariuszy. Dotyczy to w szczególności tych z nich, którzy wraz nowelizacją przepisów ustawy o CIT zastanawiają się nad zmianą pełnionej w spółce roli. Wyrok ?otwiera furtkę? do tego, aby zyskać możliwość zachowania opodatkowania na dotychczasowym poziomie. Daje również podstawy do przesunięcia w czasie obowiązku zapłaty podatku do zakończenia roku podatkowego.

Każdy przypadek jest inny

Niewątpliwie, ważne jest zweryfikowanie indywidulanej sytuacji spółki komandytowej, która zamierza dokonać wewnętrznej reorganizacji pełnionych funkcji. Nasz zespół oferuje indywidualne podejście w zakresie analizy każdego przypadku. Jeśli szukają Państwo korzystnych, bezpiecznych rozwiązań podatkowych dla spółek komandytowych, to zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy indywidualne podejście w zakresie analizy każdego przypadku.