Faktoring ? opublikowano długo wyczekiwaną interpretację ogólną

mar 12, 2021

Ministerstwo Finansów opublikowało wyczekiwaną interpretację ogólną dotyczącą umów faktoringu. Dokument z dnia 15 lutego 2021 roku nr DD5.8201.11.2020 wyjaśnia zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu.  Zaprezentowane w niej stanowisko bez wątpienia można uznać za krok we właściwą stronę.

Umowa faktoringu odrębną operacją gospodarczą

Dotychczasowa praktyka, nie wskazywała na konkretny charakter transakcji faktoringu. Sama kategoryzacja transakcji przysparzała wielu wątpliwości co do tego czy faktoring stanowi kontynuację pierwotnej transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usługi, czy też jako odrębne zdarzenie gospodarcze

Minister Finansów ostatecznie zdefiniował odpłatne zbycie wierzytelności jako odrębną transakcję ? ?(?) odpłatne zbycie przez podatnika podatku dochodowego wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez takiego podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług stanowi odrębną od wskazanej sprzedaży towarów lub usług operację gospodarczą, wywołującą po stronie zbywcy wierzytelności skutki w podatku dochodowym w postaci wystąpienia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.?

Sprzedaż wierzytelności nie skutkuje zatem spłatą pierwotnej wierzytelności przez dłużnika, lecz prowadzi jedynie do zmiany podmiotu, wobec którego dłużnik jest zobowiązany do zapłaty.

Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności

Minister Finansów w interpretacji szczegółowo określił tryb postępowania przy ustaleniu kosztu uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności. Ostatecznie stwierdził, że kosztem podatkowym jest nominalna wartość wierzytelności w kwocie brutto (tj. z uwzględnioną w wartości wierzytelności kwotą podatku VAT) ? ?(?) faktorant – dokonując zbycia takiej wierzytelności na rzecz faktora za 100% jej wartości nominalnej brutto – do swoich kosztów uzyskania przychodów zaliczyć mógł będzie wartość zbywanej wierzytelności pieniężnej w jej pełnej kwocie uwzględniającej podatek od towarów i usług (?)?.

W interpretacji wskazano również na możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzenia zapłaconego na rzecz faktoranta.

Z powyższego wynika, że sposób interpretacji przepisów dotyczących zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu, zaprezentowany przez Ministra Finansów, należy uznać za korzystny dla podatnika. Brak jednolitej linii orzeczniczej powodował rozbieżności przy rozliczaniu zbywania wierzytelności na rzecz innego podmiotu, jednak opublikowana interpretacja ogólna powinna ułatwić stosowanie umowy faktoringu przez podatników.