Ustawa nowelizująca przepisy dotyczące przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

gru 11, 2022

W dniu 8 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy dotyczące przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wraz z nią zostały wprowadzone.

1. Zmiany w zakresie sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty:

 • wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe, publicznych podmiotów leczniczych oraz podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednocześnie doprecyzowanie, że obowiązek sprawozdawczy ciąży wyłącznie na kierownikach podmiotów u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Jednorazowy obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy

Dotychczas tylko duzi przedsiębiorcy będący dłużnikami mieli obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim statusie. W znowelizowanym brzmieniu przepisu przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia jednego z trzech rodzajów oświadczeń:

 • oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy, które złoży najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami,
 • oświadczenia o uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy, które złoży najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami po uzyskaniu tego statusu,
 • oświadczenia o utracie statusu dużego przedsiębiorcy, które złoży najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej między stronami po utracie tego statusu.

3. Termin składania i termin publikacji zbiorczego zestawienia

 • wydłużenie terminu, w którym należy przekazać sprawozdanie dotyczące płatności z 31 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.

4. Zakres wartości świadczeń, które podlegają sprawozdaniu

 • w sprawozdaniu należy wykazać wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminie określonym w umowie podając jedynie wartości tych świadczeń bez rozróżnienia na przedziały czasowe;
 • z kolei, wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych w terminie określonym w umowie należy wykazać w ramach przedziałów czasowych, tj. z podaniem czasu opóźnienia liczonego od przekroczenia tego terminu. Ustawodawca wprowadził 5 przedziałów opóźnień (do 5 dni, od 6 do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, ponad 120 dni).

5. Kurs walutowy, po którym należy przeliczać wartości świadczeń pieniężnych

 • sprawozdania z terminów zapłaty wyrażone w walucie obcej wartości świadczeń pieniężnych mają być przeliczane na walutę polską według zasad rachunkowości przyjętych przez dany podmiot.

6. Korekty sprawozdań

 • podmiot jest zobowiązany do złożenia korekty sprawozdania w przypadku, gdy dane zawarte w uprzednio złożonym sprawozdaniu ulegną zmianie co najmniej w jednej pozycji o co najmniej 10% wartości;
 • zmiany wartości świadczeń pieniężnych wynikających z faktur korygujących (tj. wystawionych w latach następujących po roku, za który złożono sprawozdanie) należy wykazywać w sprawozdaniu składanym za rok, w którym świadczenie wynikające z takiej faktury jest wymagalne i faktycznie nastąpił lub powinien nastąpić zwrot bądź dopłata wynikająca z korekty.

7. Doprecyzowania statusu obowiązanego do złożenia sprawozdania

 • obowiązek sprawozdawczy ciąży bezpośrednio na podmiocie, natomiast odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu (tj. członka zarządu lub innego organu zarządzającego, osobę pełniącą funkcję takiego organu bądź osobę zarządzającą jego działalnością. W przypadku spółek komandytowych odpowiedzialny za przekazanie sprawozdania przez spółkę jest komplementariusz prowadzący sprawy spółki).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2414).

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji.