Grudzień, nie bez przyczyny, uznawany jest za najatrakcyjniejszy czas na robienie zakupów świątecznych dla pracowników? Warto przy tym pamiętać, że zakup prezentów ze środków obrotowych przedsiębiorstw na rzecz pracowników generuje dodatkowe koszty podatkowe, pomniejszając finalnie wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto, wypłata premii dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w grudnia obniży zaliczkę na podatek dochodowy przedsiębiorcy, o ile powyższe zostanie dokonane w terminie wypłat pracowniczych.

Skutki dla pracownika

Zasadniczo upominki przekazywane pracownikom stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, że właściwym rozwiązaniem jest uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia dla obdarowanego pracownika wartości upominku jako przychód ze stosunku pracy i odprowadzenie składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

?Prezenty? z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Ustawodawca przewidział pewien wyjątek od opodatkowania otrzymywanych prezentów od pracodawcy, mianowicie w przypadku sfinansowania upominku przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.*

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zatem jak wynika z przytoczonej regulacji, nie podlegają opodatkowaniu prezenty dla pracowników sfinansowane z ZFŚS łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Jednocześnie należy mieć na względzie, że w takim przypadku pracodawca nie będzie zobligowany jako płatnik do doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (zob. interpretacja indywidualna DKIS z dnia 13 sierpnia 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-3.4011.362.2021.5.NM.). W ww. interpretacji Organ uznał, że karta przedpłacona stanowi rodzaj karty płatniczej, czyli taką kartę można uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. A to oznacza, że świadczenie w postaci karty podarunkowej stanowi świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

*Zwrócić należy uwagę, że limit wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT został czasowo podwyższony do 2000 PLN na podstawie art. 52l pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym to przepisem podwyższony limit obowiązuje w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Skutki dla pracodawcy

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). W związku z tym z uwagi na motywacyjny charakter wręczanych upominków pracownikom, przekładających się pośrednio na uzyskiwane przychody przedsiębiorstw, nie ma formalnych przeszkód do zaliczania takiego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych.

Wartość prezentu ma znaczenie z punktu widzenia kwalifikacji kosztów

Jednakże pracodawcy przy zakupach upominków dla pracowników powinni brać pod uwagę każdorazowo wysokość prezentu. Bowiem prezent zbyt okazały może zostać uznany za wydatek o charakterze reprezentacyjnym, czyli wyłączającym dopuszczalność zaklasyfikowania takiego rodzaju wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (analogiczna regulacja w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT).

Uwaga na upominki w postaci alkoholu

Zatem należy mieć na względzie, że wydatek na alkohol nie mieści się w katalogu kosztów podatkowych. Powyższe potwierdza bogata linia interpretacyjna organów podatkowych, jak i linia orzecznicza sądów administracyjnych w tymże zakresie. Zatem podatnicy obdarowujący pracowników różnego rodzaju trunkami, przy jednoczesnym zaliczaniu tychże wydatków do kosztów podatkowych narażają się na ryzyko zakwestionowania przyjętej klasyfikacji podczas kontroli podatkowej. Bowiem w świetle najnowszej interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 16 czerwca 2021 r. Organ podatkowy wskazał, że:

?kosztem uzyskania przychodu nie jest także wydatek na zakup wina oraz jego pakowania i konfekcjonowania, które wchodziło w skład koszy upominkowych dla pracowników Spółki. Zauważyć należy, że wydatki na zakup alkoholu nie przyczyniają się do osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te, nawet jeżeli uznawane są za zwyczajowo przyjęte nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Trudno powiązać wydatek na alkohol znajdujący się w koszach prezentowych z zakładanym celem poprawy atmosfery w pracy, zwiększeniem motywacji do pracy, zwiększeniem efektywności pracy, czy budowaniem lojalności wobec pracodawcy. Zdaniem Organu, upominek w postaci alkoholu (wina) wręczany osobom zatrudnionym w Spółce należy uznać za pozostające poza związkiem przyczynowym, którego istnienie zakłada art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.?.

W tym miejscu należy wskazać, że tego rodzaju wydatki poniesione na rzecz klientów nawet o małej wartości (do 10,00 PLN netto) nie stanowią kategorii kosztów podatkowych (zob. interpretacja indywidualna IS w Łodzi z dnia 13 marca 2015 r., Nr IPTPB1/415-717/14-4/KO).

Prezenty z ZFŚS, a koszty podatkowe

Nadto, zwrócić należy uwagę, że sfinansowanie prezentów świątecznych dla pracowników ze środków ZFŚS wyklucza możliwość zaliczenia wartości tych wydatków do kosztów podatkowych. Wyłączenie to wynika wprost z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.

Roksana Basty ? Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr  Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we  Wrocławiu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.; w niniejszym artykule zwana: ustawą o PIT);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.; w niniejszym artykule zwana: ustawą o CIT).