Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

paź 27, 2020

Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pojawił się już w 2013 r. W tamtym okresie Ministerstwo Finansów jednak zrezygnowało z tego pomysłu. Od 2014 r. zmieniono jedynie sposób opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych.

Obecnie, widząc wyraźny wzrost zainteresowania spółkami komandytowymi przez podatników Ministerstwo Finansów postanowiło wrócić do dawnego pomysłu.

Projekt ustawy o zmianach w opodatkowaniu

W dniu 16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Treść tego projektu wraz z obszernym uzasadnieniem pozwala na wskazanie nowych zasad opodatkowania, m.in. spółek komandytowych.

Zgodnie z treścią przedmiotowego projektu, z początkiem 2021 r. podatnikiem CIT zostaną objęte wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów i struktury właścicielskiej.

Spółka komandytowa będzie zatem zobowiązana płacić CIT od przychodów (dochodów) na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR.

Spółki jawne również mogą zapłacić podatek CIT

Ponadto, przewiduje się, że podatnikiem CIT zostaną również niektóre spółki jawne, tzn. te, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące warunki:

  • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne,
  • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających ? bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego ? prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Obowiązkowe zamknięcie ksiąg rachunkowych do 31 grudnia 2020 r.

Warto przy tym wspomnieć, że na wszystkie spółki komandytowe zostanie nałożony obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r. Dlatego też zmiany obejmą wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od tego, czy ich aktualny rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.