Opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 r.

paź 28, 2020

Opodatkowanie CIT aktualnie obejmuje podmioty, które posiadają osobowość prawną. Są to spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe oraz inne osoby prawne. W związku z tym, że rząd przyjął zmiany w CIT, z początkiem roku 2021 w życie wejdą zmiany zakładające objęcie tym podatkiem spółek jawnych, w tym tych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

Zgodnie z uzasadnieniem zmian, zamieszczonych przez Ministerstwo Finansów, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych poprzez powiązanie wysokości podatku płaconego przez przedsiębiorstwa, z miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Jednak zdaniem ekspertów, uderzą one w wiele firm działających jedynie na krajowym rynku i może spowodować, że spółka komandytowa przestanie być opłacalnym rozwiązaniem.

Spółki komandytowe w Polsce

Zgodnie z danymi przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, liczba spółek komandytowo-akcyjnych znacznie wzrasta. W ostatnich latach stała się drugim, po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, typem spółki prawa handlowego.

Projekt ustawy

Zgodnie z projektem ustawy, komplementariusz będzie podlegał opodatkowaniu dochodowemu od dywidend na poziomie 19%, przy czym będzie miał prawdo do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie będzie utrzymane proporcjonalne do udziałów komplementariusza w udziałach w zyskach firmy.

W praktyce, jeśli spółka zapłaci podatek CIT w wysokości 9%, komplementariusz będzie musiał dopłacić 10%. Jeśli spółka płacy podstawową składkę podatku, czyli 19%, komplementariusz nie będzie dopłacał podatku.

Objęte stawką 19% podatku od dywidend będą również przychody osiągnięte przez komandytariusza. Zgodnie z projektem, wolna od podatku będzie kwota stanowiąca połowę przychodów osiągniętych przez komandytariusza w ramach zysku spółki mającej siedzibę na terytorium polski. To rozwiązanie będzie jednak miało limit 60 tysięcy złotych na dochody jednej spółki. Nie będzie jednak przysługiwać wszystkim. Nie skorzysta z niego komandytariusz posiadający co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej będącej komandytariuszem danej spółki komandytowje, a także komandytariusz pełniący funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub posiadającej osobowość prawną w organizacjach będącą komplementariuszem danej spółki komandytowej. Zwolnienie Będzie również niedostępne dla osób będących członkami zarządu spółki posiadającej co najmniej 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem w danej spółce komandytowej.