Opodatkowanie CIT aktualnie obejmuje podmioty, które posiadają osobowość prawną. Są to spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe oraz inne osoby prawne. W związku z tym, że rząd przyjął zmiany w CIT, z początkiem roku 2021 w życie wejdą zmiany zakładające objęcie tym podatkiem spółek jawnych, w tym tych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

Zgodnie z uzasadnieniem zmian, zamieszczonych przez Ministerstwo Finansów, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych poprzez powiązanie wysokości podatku płaconego przez przedsiębiorstwa, z miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Jednak zdaniem ekspertów, uderzą one w wiele firm działających jedynie na krajowym rynku i może spowodować, że spółka komandytowa przestanie być opłacalnym rozwiązaniem.

Spółki komandytowe w Polsce

Zgodnie z danymi przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, liczba spółek komandytowo-akcyjnych znacznie wzrasta. W ostatnich latach stała się drugim, po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, typem spółki prawa handlowego.

Projekt ustawy

Zgodnie z projektem ustawy, komplementariusz będzie podlegał opodatkowaniu dochodowemu od dywidend na poziomie 19%, przy czym będzie miał prawdo do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie będzie utrzymane proporcjonalne do udziałów komplementariusza w udziałach w zyskach firmy.

W praktyce, jeśli spółka zapłaci podatek CIT w wysokości 9%, komplementariusz będzie musiał dopłacić 10%. Jeśli spółka płacy podstawową składkę podatku, czyli 19%, komplementariusz nie będzie dopłacał podatku.

Objęte stawką 19% podatku od dywidend będą również przychody osiągnięte przez komandytariusza. Zgodnie z projektem, wolna od podatku będzie kwota stanowiąca połowę przychodów osiągniętych przez komandytariusza w ramach zysku spółki mającej siedzibę na terytorium polski. To rozwiązanie będzie jednak miało limit 60 tysięcy złotych na dochody jednej spółki. Nie będzie jednak przysługiwać wszystkim. Nie skorzysta z niego komandytariusz posiadający co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej będącej komandytariuszem danej spółki komandytowje, a także komandytariusz pełniący funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub posiadającej osobowość prawną w organizacjach będącą komplementariuszem danej spółki komandytowej. Zwolnienie Będzie również niedostępne dla osób będących członkami zarządu spółki posiadającej co najmniej 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem w danej spółce komandytowej.