Najważniejsze zmiany VAT od 1 lipca 2020 r.

sie 12, 2020

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT zakłada stosowanie nowych zasad identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dla towarów,
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dla usług.

W wyniku wskazanej zmiany zmienią się stawki VAT na niektóre towary i usługi. Istotne jest również zapoznanie się ze sposobami opodatkowania towarów i usług, na które zmieniają się stawki VAT w okresie intertemporalnym, tj. przede wszystkim w okresie czerwiec ? lipiec 2020 r.

Ponadto, wskazujemy, że równocześnie wydane do dnia 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wykonane od dnia 1 lipca 2020 r.

Zmiany w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników VAT

Wprowadzane zmiany zakładają m.in. niestosowanie negatywnych konsekwencji w PIT i CIT (brak konieczności zwiększania przychodów lub wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów) dla podatników, którzy dokonają płatności na rachunek, który nie jest ujęty w wykazie podatników VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Zmieniają się również warunki braku odpowiedzialności solidarnej w VAT przy płatności na rachunek kontrahenta, który nie jest ujęty na tzw. białej liście podatników.

Przepisy tej ustawy mają również uprościć sposób składania zawiadomień ZAW-NR. W tym zakresie nastąpi również zmiana terminów złożenia zawiadomienia z 3 do 7 dni.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Zmiany dotyczą kwestii transakcji WDT/WNT, które, w związku z regulacjami unijnymi, powinny wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Dotyczą one:

  • magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym,
  • transakcji łańcuchowych, w szczególności określenia podmiotu, który będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania stawki 0%, w tym posiadania NIP UE nabywcy, złożenia prawidłowej informacji podsumowującej (VAT-UE), posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających WDT.

Dodatkowo zlikwidowany zostaje warunek obrotów za poprzedni rok podatkowy, które miały wynosić powyżej 400 000 zł w przypadku sprzedawcy dokonującego samodzielnie zwrotu podatku podróżnym w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji VAT

Ustawodawca od 1 lipca 2020 r. wprowadza do ustawy o VAT możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów w deklaracji podatkowej.

Z tego uproszczenia będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy VAT czynni, którzy, zasadniczo, będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Wprowadzane przepisy zakładają, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.