Od rozliczenia za październik 2020 r. wszyscy podatnicy VAT czynni są zobowiązani do złożenia nowego JPK_VAT obejmującego część deklaracyjną i ewidencyjną. Zmiany w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

Wskazane rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi GTU. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od 01 do 10, natomiast dla wybranych usług ? oznaczenia od 11 do 13.

KOD GTU

OPIS

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych ? alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów ? wyłącznie określonych w poz. 79?91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7?9, 59?63, 65, 66, 69 i 94?96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701?8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych ? wyłącznie określonych w poz. 1?3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12?25, 33?40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych ? produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym ? wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej ? sekcja H PKWiU 2015, symbol ex 49.4, ex 52.1.

Warto podkreślić, że oznaczenia GTU należy stosować jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów i świadczonych usług. Ponadto, trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU można zastosować wiele oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Dodatkowo, nie ma obowiązku, aby na wystawianych fakturach zawierać oznaczenia GTU_01-13.

Obowiązkowe oznaczenie GTU

 • faktury zaliczkowe,
 • faktury z oznaczeniem ?FP? wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • towary używane, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,
 • refakturowanie usług (w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),
 • eksport lub dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • eksport usług np. niematerialnych,
 • faktury dotyczące bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Brak obowiązku oznaczenia GTU

 • zbiorcze informacje o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie),
 • nabycia, które u podatnika ? nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • zbiorcze informacje o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Co zrobić w przypadku błędu?

Pytanie, które może wielokrotnie pojawić się u sprzedawców dotyczy tego w jaki sposób postąpić, gdy pomimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w oznaczeniu GTU?

W takim wypadku Ministerstwo Finansów wskazuje na dwa rozwiązania poprawienia tego rodzaju błędu, tj.:

 1. całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 2. pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach ?K? oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jest to ważne, aby podatnik potrafił skorygować błędne oznaczenie GTU bowiem sankcja może go srogo kosztować. W tym zakresie ustawodawca przewiduje karę wysokości 500 zł za każdy błąd w nowym JPK. Podatnik może uniknąć tej kary, jeśli w ciągu 14 dni od wykrycia błędu (przez siebie lub organ podatkowy) dokona stosownych wyjaśnień, bądź od razu dokona korekty pliku JPK.

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do nowego obowiązku lub organ podatkowy zakwestionował prawidłowość złożonego przez Was JPK_VAT zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi: PODATKOWY HELPDESK. Możemy odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania oraz pomóc w dokonaniu korekt w dokumentacji i sformułowaniu pisma z wyjaśnieniami do organu podatkowego. Dzięki naszemu wsparciu z dużym prawdopodobieństwem unikniecie konieczności płacenia kar za ewentualne błędy.