Oznaczanie kodem GTU towarów i usług w nowym pliku JPK

paź 2, 2020

Od rozliczenia za październik 2020 r. wszyscy podatnicy VAT czynni są zobowiązani do złożenia nowego JPK_VAT obejmującego część deklaracyjną i ewidencyjną. Zmiany w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

Wskazane rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi GTU. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od 01 do 10, natomiast dla wybranych usług ? oznaczenia od 11 do 13.

[wptb id=9204]

Warto podkreślić, że oznaczenia GTU należy stosować jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów i świadczonych usług. Ponadto, trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU można zastosować wiele oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Dodatkowo, nie ma obowiązku, aby na wystawianych fakturach zawierać oznaczenia GTU_01-13.

Obowiązkowe oznaczenie GTU

 • faktury zaliczkowe,
 • faktury z oznaczeniem ?FP? wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • towary używane, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,
 • refakturowanie usług (w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),
 • eksport lub dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • eksport usług np. niematerialnych,
 • faktury dotyczące bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Brak obowiązku oznaczenia GTU

 • zbiorcze informacje o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie),
 • nabycia, które u podatnika ? nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • zbiorcze informacje o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Co zrobić w przypadku błędu?

Pytanie, które może wielokrotnie pojawić się u sprzedawców dotyczy tego w jaki sposób postąpić, gdy pomimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w oznaczeniu GTU?

W takim wypadku Ministerstwo Finansów wskazuje na dwa rozwiązania poprawienia tego rodzaju błędu, tj.:

 1. całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 2. pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach ?K? oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jest to ważne, aby podatnik potrafił skorygować błędne oznaczenie GTU bowiem sankcja może go srogo kosztować. W tym zakresie ustawodawca przewiduje karę wysokości 500 zł za każdy błąd w nowym JPK. Podatnik może uniknąć tej kary, jeśli w ciągu 14 dni od wykrycia błędu (przez siebie lub organ podatkowy) dokona stosownych wyjaśnień, bądź od razu dokona korekty pliku JPK.

Jeśli pojawią się u Państwa jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do nowego obowiązku lub organ podatkowy zakwestionował prawidłowość złożonego przez Was JPK_VAT zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi: PODATKOWY HELPDESK. Możemy odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania oraz pomóc w dokonaniu korekt w dokumentacji i sformułowaniu pisma z wyjaśnieniami do organu podatkowego. Dzięki naszemu wsparciu z dużym prawdopodobieństwem unikniecie konieczności płacenia kar za ewentualne błędy.