Mechanizm podzielonej płatności w sprzedaży usług serwisowych

lut 12, 2021

Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją ?mechanizm podzielonej płatności? występuje, jeżeli łącznie spełnione są warunki określone w art. 106e ust. 1 pkt 18 a ustawy o VAT, tj.:

  • faktura dokumentuje transakcję na kwotę brutto przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość),
  • faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • faktura dokumentuje sprzedaż na rzecz podatnika. 

W jakiej sytuacji nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności pomimo pozornego spełnienia powyższych warunków?

W wydanej dnia 14 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej (nr 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoi na stanowisku, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa serwisowa, a do jej wykonania zostały wykorzystane towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w wysokości powyżej 15.000 zł, wówczas nie należy sztucznie wyodrębniać na fakturze dostawy tychże towarów oraz stosować do transakcji mechanizmu podzielonej płatności. W tej bowiem sytuacji, to usługa serwisowa jest przedmiotem transakcji, nie sprzedaż części samochodowych. 

Organ ww. interpretacji wskazał bowiem, że na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży tylko elementem świadczenia kompleksowego. W ocenie Organu ujęcie na fakturze, poza usługą serwisową, tychże towarów sugeruje natomiast, że przedmiotem sprzedaży były dwa odrębne świadczenia ? nie jedno kompleksowe.

Czy sprzedaż zespołu towarów i/lub usług zawsze wyłącza konieczność stosowania „mechanizmu podzielonej płatności”?

Nie zawsze. Przykładowo, zakup zestawu w McDonald? s nie stanowi świadczenia złożonego, lecz pakiet odrębnych dostaw. W tym bowiem przypadku jest to dostawa gotowych, odrębnych produktów, które sprzedawane osobno stanowią pełnowartościowe wyroby. Tym samym, każdy z oferowanych w zestawie towarów należy wyodrębnić na fakturze (bądź paragonie fiskalnym), z właściwymi dla nich stawkami VAT. Natomiast w zakresie usług kompleksowych w orzecznictwie przyjmuje się, że usługi te występują wówczas, gdy jedne ze świadczeń (tzw. pomocnicze) warunkują skorzystanie ze świadczenia głównego, a ich samodzielne wykonanie nie ma racjonalnego i ekonomicznego sensu.

Co rekomendujemy?

Wobec powyższego, rekomendujemy, aby każdorazowo dokonać weryfikacji, czy oferowane świadczenie ma charakter świadczenia kompleksowego. Ponadto, zalecamy, aby w przypadku wykonywania usług kompleksowych, szczegółowe dane dotyczące usług (np. wykorzystane materiały) zawierać w umowach, bądź załącznikach do umów. Umieszczenie ich bowiem na fakturze może skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Reasumując, mając na uwadze analizowaną interpretację indywidualną, wskazujemy, że o obowiązku wystawienia faktury z adnotacją ?mechanizm podzielonej płatności? nie przesądza fakt, że w ramach danego świadczenia wystąpiły towary, bądź usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. O obowiązku tym decyduje natomiast to, co jest przedmiotem zasadniczym danej transakcji.

Jak możemy pomóc?

Analizujemy potrzeby biznesowe i kontrakty. Wspieramy działy księgowe w prawidłowym fakturowaniu i ujmowaniu wystawionych i otrzymanych faktur. Udzielamy wyjaśnień co do prawidłowych symboli transakcyjnych w JPK_V7. Zapraszamy do kontaktu.