Ustawa o fundacji rodzinnej

sty 25, 2023

Na czym polega fundacja rodzinna?

Celem fundacji rodzinnej jest formalne rozdzielenie biznesu i rodziny. Została ona wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą uchwaloną 14 grudnia 2022 r., ale przepisy mają zacząć obowiązywać od maja 2023 r. Fundacja rodzinna to określenie podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej. Podmiot ten będzie zabezpieczał majątek wskazanych przez fundatora (założyciela) grupy osób.

Fundacja rodzinna będzie posiadać osobowość prawną i będzie musiała posiadać siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Co więcej, będzie musiała być wyposażona w majątek początkowy, tzw. fundusz założycielski, o wartości co najmniej 100.000 złotych, przy czym będzie możliwość wniesienia dowolnych składników majątkowych, m.in. udziałów i akcji, nieruchomości czy ruchomości.

Do założenia fundacji będą uprawnione zarówno osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, jak i kilka takich osób, które wspólnie będą posiadać status fundatora.

Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, która to będzie polegać na obrocie majątkiem, m.in. związanym z nieruchomościami, transakcjami na udziałach oraz pożyczkami, w szczególności:

 • sprzedaży udziałów,
 • najmie,
 • udzielaniu pożyczek podmiotom powiązanym,
 • nabywaniu udziałów i akcji w kapitale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Kto będzie mógł skorzystać?

Fundator będzie uprawniony do ustalenia kręgu beneficjentów, a także będzie zobowiązany do ustalenia zakresu ich uprawnień.

Beneficjentami fundacji będą mogły być zarówno osoby fizyczne, w tym również fundator, jak i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Opodatkowanie

 1. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (z wyjątkiem świadczeń na rzecz fundatora lub beneficjenta, oraz fundacji rodzinnych, które będą prowadzić inna działalność gospodarczą, niż tą dozwoloną przepisami ustawy o fundacji rodzinnej),
 2. nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 % przy wypłatach świadczeń oraz likwidacji,
 3. zwolnienia z podatku dochodowego dla osób fizycznych w przypadku tzw. „grupy zerowej” (dla pozostałej grupy stawka 15%).

Prawo spadkowe

W związku z nowelizacją przepisów wprowadzono również zmiany w zakresie zachowku, poprzez:

 • możliwość zrzeczenia się,
 • rozłożenia na raty,
 • odroczenia terminu płatności,
 • obniżenia wysokości

Ponadto fundacja rodzinna, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, będzie mogła odpowiadać za zobowiązania fundatora powstałe jeszcze przed jej ustanowieniem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej.