Obowiązujące regulacje od 1 stycznia 2022 r. wprowadziły ważne modyfikacje w systemie opodatkowania tzw. estońskim CITem, zwiększając przez to jego atrakcyjność, dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorców chętniej sięga po tę formę opodatkowania.

Niestety, w dalszym ciągu duży problem interpretacyjny sprawiają tzw. „ukryte zyski” oraz „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”. W niniejszym artykule skupimy się na klasyfikacji wydatków wynikających z zawartej umowy sponsorskiej.  

UMOWA SPOSNORSKA – CZYLI CO?

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana, tj. umowa nieuregulowana w kodeksie cywilnym, ani żadnym innym akcie prawnym, mieszana oraz wzajemna, co oznacza, że świadczenie jednej strony umowy jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. Jest to rodzaj umowy o świadczenie usług reklamowych.

Na podstawie umowy sponsoringu jedna strona (sponsor) zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej strony (sponsorowanego) świadczenie majątkowe, przy czym sponsorowany zobowiązuje się wykonać w interesie sponsora określone w umowie czynności, które mają na celu zwiększenie renomy sponsora.

Umowa taka może być zawarta w dowolnej formie, tj. w formie ustnej lub pisemnej. Pomimo tego, iż jest dozwolona dowolna forma to forma pisemna jest z pewnością bardziej bezpieczną opcją, ponieważ w razie ewentualnego konfliktu między stronami może posłużyć jako dowód.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE JAKO „UKRYTE ZYSKI”

Ustawodawca jako „ukryte zyski” zdefiniował wszelkie świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Przy czym wymienił, że w szczególności są to:

 1. Kwoty pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi,
 2. Świadczenia wykonane na rzecz:
 3. fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,
 4. trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 5. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę tej transakcji,
 6. nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej,
 7. wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce,
 8. równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
 9. darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju,
 10. wydatki na reprezentację,
 11. dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów,
 12. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę,
 13. zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki,
 14. świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce

Biorąc powyższe pod uwagę, każdy przypadek należy badań w indywidualny sposób, może się bowiem okazać, że jeżeli strony umowy sponsoringu są podmiotami powiązanymi to sponsor będzie zobowiązany do zapłaty podatku od tzw. ukrytych zysków.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE JAKO „WYDATKI NIEZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ”

Sponsor, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych (tzw. estońskim CITem), spełniając na rzecz sponsorowanego świadczenie majątkowe może być zobowiązany do zapłaty podatku od wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Niestety, ustawodawca nie wskazuje katalogu wydatków które winny być kwalifikowane jako niezwiązane z działalnością gospodarczą. W przypadku opodatkowania spółki estońskim CIT-em dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika odpowiada wysokości takich wydatków.

W tym zakresie należy posłużyć się objaśnieniami Ministerstwa Finansów do Ryczałtu od dochodu spółek, gdzie zostało wskazane że w celu identyfikacji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą można się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przy czym należy pamiętać, że pojęcia te nie są tożsame, jednak występują podobne cechy kwalifikacji poniesionych wydatków tj. cel ich poniesienia.

Zgodnie natomiast z obowiązującą linią interpretacyjną, jeżeli z treści umowy zawartej między stronami wynika, że w zamian za przekazanie określonych świadczeń pieniężnych sponsor otrzyma od sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym – to w takiej sytuacji wydatki poniesione na sponsoring mogą być kosztem uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna z 28 lipca 2021 r., o numerze 0111-KDIB1-1.4010.181.2021.4.BS).

W związku z powyższym, jeżeli poniesione przez sponsora wydatki zostaną w teorii zaklasyfikowane jako koszty uzyskania przychodu to należy założyć, że nie będą one stanowiły wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.