Ulga na złe długi po wyroku TSUE – szansą na odzyskanie podatku VAT także ze starych faktur!

Epidemia, nieterminowe płatności, ograniczenie płynności finansowej… TAX-ES zwraca uwagę na konieczność weryfikacji starych faktur pod kątem skorzystania z ulgi na złe długi. W wyroku C-335/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że warunki korekty w polskich przepisach są niezgodne z dyrektywa unijną. Trybunał wskazał, że prawo do ulgi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jest niezależne od zachowania statusu podatnika przez wierzyciela. Z wyroku TSUE wynika także, że ulga na złe długi powinna mieć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji. Polskie sądy dodają zaś, że upływ 2-letniego terminu od wystawienia faktury także godzi w prawo unijne i stają po stronie podatnika. W sprawach zakończonych istnieje możliwości wznowienia postępowania na etapie administracyjnym i sądowym. W sprawach nierozstrzygniętych podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. TAX-ES wskazuje, że wyrok TSUE daje szanse na odzyskanie VAT z transakcji, za które podatnik nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, a których nie zbył w innej formie. W przypadku chęci uzyskania informacji lub wsparcia podatkowego – zarówno w kwestii ulgi za złe długi, jak i w innych tematach – zachęcamy do kontaktu.

Przedwczesne zerwanie umowy a VAT

Wydane rozstrzygnięcie TSUE (sygn. C-43/19) potwierdziło, że opłaty za przedwczesne rozwiązanie umowy podlegają VAT niezależnie od sposobu ich naliczania. Wyrok ten jest wynikiem toczącego się sporu pomiędzy portugalskim operatorem komunikacyjnym a tamtejszym organem podatkowym.  Zdaniem TSUE, opłaty za przedwczesne rozwiązanie umowy należy traktować jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. Powinny one zostać opodatkowane i to niezależnie od tego, czy są naliczane proporcjonalnie do korzyści przyznanej klientowi, czy też naliczane w inny sposób określony w umowie. Warto przypomnieć, że TSUE wydawał już orzeczenia w podobnych sprawach, czego przykładem jest wyrok z 22 listopada 2018 r., (sygn. C-295/17). Trybunał wyjaśnił wówczas, że kwoty, które wpłacają klienci przedwcześnie rezygnujący z umowy, podlegają VAT i to niezależnie od tego, czy są określane jako odszkodowanie, czy też jako kara umowna. Z pewnością wyrok ten powinien zostać uwzględniony w konstruowanych umowach przez polskich operatorów telekomunikacyjnych. Nie jest bowiem rzadkim przypadkiem gdy nasi operatorzy zawierają z klientami umowy na ściśle określony okres oferując przy tym atrakcyjne rabaty. Wielokrotnie przedstawiając tego typu ofertę uwzględniają zastrzeżenie, że jeśli klient zrezygnuje z umowy przed upływem uzgodnionego terminu wówczas zostanie zobowiązany do zwrotu przysługującej mu korzyści. W odniesieniu do wydanego wyroku TSUE uzyskania korzyść podlega opodatkowaniu VAT. 

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności