Raportowania schematów podatkowych – koniec zawieszenia terminów

sie 29, 2023

Raportowania schematów podatkowych zgłoszenie MDR – 1

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało zakończenie zawieszenia terminów związanych z przekazywaniem informacji w zakresie wystąpienia krajowych schematów podatkowych. Powyższe oznacza, że obowiązek złożenia zgłoszenia MDR – 1 upływa z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Natomiast w przypadku informacji MDR – 3 obowiązek dokonania zgłoszenia upłynął z dniem 1 sierpnia 2023r. Tym samym podkreślamy, w przypadku, gdy podmiot uzyskiwał korzyści z uzgodnienia zakwalifikowanego do krajowego schematu podatkowego w okresie zawieszenia terminów do złożenia informacji, zgłoszenia MDR – 3 należało dokonać najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. Niemniej, jeżeli powyższe nie zostało dopełnione – niniejszą informację należy złożyć niezwłocznie razem z czynnym żalem.

Stosownie doart. 31y ust. 1 ustawy o COVID – 19, w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na mocy wprowadzonego Rozporządzenia – z dniem 30 czerwca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego, w efekcie tego do 30 sierpnia 2023 r. Podatnicy są obowiązani na podjęcie wszelkich czynności związanych z raportowaniem schematów krajowych, które nie zostały wykonane w okresie zawieszenia tj. złożenia MDR-1.

Raportowania schematów podatkowych MDR – 3

Zgodnie z art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej, korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

  1. NSP tego schematu podatkowego;
  2. wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

 Odnosząc się do obowiązku złożenia informacji dotyczącej MDR -3 należy stwierdzić, że w przypadku obowiązywania/ uzyskiwania korzyści z uzgodnienia zakwalifikowanego do krajowego schematu podatkowego,  niniejszego obowiązku należało dopełnić w terminie przewidzianym na złożenie rocznej deklaracji podatkowej.

Niemniej, jak zostało wskazane w informacji Ministerstwa Finansów opublikowanej w Dzienniku Gazecie Prawnej (DGP nr 146/2023) termin na złożenie deklaracji podatkowej już upłynął. Zatem mając na uwadze rozpoczęcie biegu terminu po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgłoszenia MDR-3 należało dokonać najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. Po tym terminie, składając MDR -3 należy złożyć wraz z czynnym żalem.

***

Końcowo uwypuklamy, że w przypadku powstania wątpliwości dotyczących konieczności złożenia informacji o wystąpieniu schematu podatkowego w Państwa spółce – zapraszamy do kontaktu Kancelarią TAX-ES.

Zastosowane źródła prawa:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 180, z późn. zm., dalej jako: Ordynacja podatkowa),
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 240 z późn. zm., dalej jako: ustawa o COVID – 19),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 821, dalej jako: Rozporządzenie).