Fotowoltaika w kosztach podatkowych

Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.86.2021.1.AP, zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy uznając, że jest on uprawniony do dokonania jednorazowej amortyzacji paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku. Przy czym system fotowoltaiczny tak zostanie zamontowany na dachu, że w każdej chwili będzie możliwe jego rozmontowanie oraz przymocowanie w innym miejscu.   Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika Zgodnie z art.  22 ust. 7 ustawy o PIT podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnychi prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Zatem dla możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji koniecznym jest: posiadanie statusu małego podatnika, nabycie środka trwałego sklasyfikowanego w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, powyższy środek trwały musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych wartość inwestycji nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50.000 euro łącznej wartości tychże odpisów amortyzacyjnych, niespełnienie negatywnej przesłanki określonej w art. 22k ust. 11 ustawy o PIT. Jak wynika z  przytoczonej powyżej interpretacji podatkowej, kwestia ewentualnego demontażu środka trwałego nie ma znaczenia dla zastosowania regulacji uprawniającej małego podatnika do dokonania jednorazowej amortyzacji w świetle art. 22 ust. 7 ustawy…

Zaliczki dla komplementariusza bez podatku do końca roku – ważny wyrok dla bieżących reorganizacji spółek komandytowych

“Zaliczki wypłacane komplementariuszom na poczet udziału w zyskach nie podlegają opodatkowaniu.” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18 W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przyjął niezwykle korzystne stanowisko. Dotyczy ono komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej otrzymujących w trakcie roku zaliczki na poczet udziału w zyskach. Wyrok zapadł w stanie prawnym przed zmianami, które dotknęły spółki komandytowe od początku 2021 r. Pomimo tego, może on mieć ogromne znaczenie dla komplementariuszy, którzy obecnie rozważają różne strategie prowadzenia spółki komandytowej. W spornej sprawie spółka w ramach uzyskiwanego zysku wypłacała w trakcie roku komplementariuszom spółki zaliczki z bieżących środków obrotowych. Ich wysokość była zawsze zgodna z proporcjami obowiązujących pomiędzy komplementariuszami. Spółka postanowiła zadać pytanie Dyrektorowi KIS dotyczące tego, czy jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego powinna opodatkować wypłacane zaliczki na poczet zysku. Spółka była bowiem zdania, że wypłacone zaliczki nie podlegają opodatkowaniu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z zaprezentowanym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednak, że w spornej sprawie to spółka ma racje. Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym orzeczeniu wyjaśnił, że spółka aby mogła wywiązać się z obowiązków płatnika, musi najpierw obliczyć kwotę podatku, którą powinna zapłacić. W momencie wypłaty zaliczek na poczet zysku nie wiadomo, jaki będzie finalny dochód (strata). Dokonanie takiej kalkulacji określającej wysokość podatku CIT jest możliwe dopiero po zakończeniu…

WordPress Theme built by Shufflehound. TAX-ES 2020 ®  Polityka Prywatności